Kalo tek përmbajtja kryesore

Shporta juaj

Shporta juaj aktualisht është bosh.
Klikoni këtu për të vazhduar blerjet .

Kushtet e shërbimit

PVIRMBLEDHJE
Kjo faqe në internet operohet nga Seducelondon.Në të gjithë sitin, termat "ne", "ne" dhe "tonë" i referohen Seducelondon.Seducelondon ofron këtë faqe në internet, përfshirë të gjitha informacionet, mjetet dhe shërbimet e disponueshme nga kjo faqe për ju, përdoruesin, të kushtëzuar nga pranimi juaj i të gjitha kushteve, kushteve, politikave dhe njoftimeve të deklaruara këtu.

Duke vizituar faqen tonë dhe / ose duke blerë diçka nga ne, ju angazhoheni në "Shërbimin" tonë dhe bini dakord të jeni të detyruar nga termat dhe kushtet e mëposhtme ("Kushtet e Shërbimit", "Kushtet"), duke përfshirë ato kushte dhe politika shtesë referuar këtu dhe / ose të disponueshëm nga hiperlidhja.Këto Kushte të Shërbimit zbatohen për të gjithë përdoruesit e faqes, duke përfshirë pa kufizim përdoruesit që janë shfletuesit, shitësit, klientët, tregtarët dhe / ose kontribuesit e përmbajtjes.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto Kushtet e Shërbimit para se të përdorni ose përdorni faqen tonë të internetit.Duke hyrë ose duke përdorur ndonjë pjesë të faqes, ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte të Shërbimit.Nëse nuk jeni dakord me të gjitha termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, atëherë nuk mund të hyni në faqen e internetit ose të përdorni ndonjë shërbim.Nëse këto Kushte të Shërbimit konsiderohen si ofertë, pranimi kufizohet shprehimisht në këto Kushte të Shërbimit.

Çdo tipar ose mjet i ri që i shtohet dyqanit aktual do t'i nënshtrohet gjithashtu Kushteve të Shërbimit.Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.Ne rezervojmë të drejtën për të azhurnuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar azhurnime dhe / ose ndryshime në faqen tonë të internetit.Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të kontrolloni këtë faqe në mënyrë periodike për ndryshime.Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose hyrja në faqen e internetit pas postimit të çdo ndryshimi përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

Dyqani ynë është i vendosur në Shopify Inc.Ata na ofrojnë platformën e tregtisë elektronike në internet që na lejon të shesim produktet dhe shërbimet tona tek ju.

SEKSIONI 1 - KUSHTET E DYQANIT ONLINE
Duke rënë dakord për këto Kushtet e Shërbimit, ju përfaqësoni se jeni të paktën mosha e shumicës në shtetin tuaj ose provincën e qëndrimit, ose që jeni mosha e shumicës në shtetin tuaj ose provincën e qëndrimit dhe na keni dhënë pëlqimin tuaj për lejoni që ndonjë nga vartësit tuaj të vegjël të përdorë këtë faqe.
Ju nuk mund të përdorni produktet tona për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar dhe as nuk mundeni, në përdorimin e Shërbimit, të shkelni ndonjë ligj në juridiksionin tuaj (duke përfshirë por jo kufizuar në ligjet e së drejtës së autorit).
Ju nuk duhet të transmetoni ndonjë krimb ose virus ose ndonjë kod të një natyre shkatërruese.
Shkelja ose shkelja e ndonjë prej Kushteve do të rezultojë në përfundimin e menjëhershëm të Shërbimeve tuaja.

SEKSIONI 2 - KUSHTET E PRGJITHSHME
Ne rezervojmë të drejtën t'i refuzojmë shërbimin kujtdo për ndonjë arsye në çdo kohë.
Ju e kuptoni që përmbajtja juaj (duke mos përfshirë informacionin e kartës së kreditit), mund të transferohet e pakriptuar dhe të përfshijë (a) transmetime në rrjete të ndryshme; dhe (b) ndryshimet për t'u përshtatur dhe përshtatur me kërkesat teknike të rrjeteve ose pajisjeve lidhëse.Informacioni i kartës së kreditit është gjithmonë i koduar gjatë transferimit përmes rrjeteve.
Ju pranoni të mos riprodhoni, kopjoni, kopjoni, shisni, rishitni ose shfrytëzoni ndonjë pjesë të Shërbimit, përdorimin e Shërbimit ose qasjen në Shërbim ose ndonjë kontakt në faqen e internetit përmes së cilës ofrohet shërbimi, pa lejen e shkruar me shkrim nga ne .
Titujt e përdorur në këtë marrëveshje përfshihen vetëm për lehtësi dhe nuk do të kufizojnë ose përndryshe ndikojnë në këto Kushte.

SEKSIONI 3 - Saktësia, plotësia dhe koha e informacionit
Ne nuk jemi përgjegjës nëse informacioni i bërë i disponueshëm në këtë sit nuk është i saktë, i plotë ose aktual.Materiali në këtë sit është dhënë vetëm për informacion të përgjithshëm dhe nuk duhet të mbështetet në të ose të përdoret si baza e vetme për marrjen e vendimeve pa u konsultuar me burimet kryesore të informacionit, më të saktë, më të plotë ose më në kohë.Çdo mbështetje në materialin në këtë sit është në rrezikun tuaj.
Kjo faqe mund të përmbajë informacione të caktuara historike.Informacioni historik, domosdoshmërisht, nuk është aktual dhe sigurohet vetëm për referencën tuaj.Ne rezervojmë të drejtën për të modifikuar përmbajtjen e kësaj faqe në çdo kohë, por nuk kemi asnjë detyrim për të azhurnuar ndonjë informacion në faqen tonë.Ju pranoni që është përgjegjësia juaj të monitoroni ndryshimet në faqen tonë.

SEKSIONI 4 - MODIFIKIMET E SHVRBIMIT DHE ÇMIMET
Çmimet për produktet tona mund të ndryshojnë pa paralajmërim.
Ne rezervojmë të drejtën në çdo kohë për të modifikuar ose ndërprerë Shërbimin (ose ndonjë pjesë ose përmbajtjen e tij) pa njoftim në çdo kohë.
Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndaj ndonjë pale të tretë për ndonjë modifikim, ndryshim të çmimit, pezullim ose ndërprerje të Shërbimit.

SEKSIONI 5 - PRODUKTET OSE SHVRBIMET (nëse aplikohet)
Disa produkte ose shërbime mund të jenë të disponueshme ekskluzivisht në internet përmes faqes në internet.Këto produkte ose shërbime mund të kenë sasi të kufizuara dhe janë subjekt i kthimit ose shkëmbimit vetëm në përputhje me Politikën tonë të Kthimit.
Ne kemi bërë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë të jetë e mundur ngjyrat dhe imazhet e produkteve tona që shfaqen në dyqan.Ne nuk mund të garantojmë që shfaqja e çfarëdo ngjyre e monitorit të kompjuterit tuaj do të jetë e saktë.
Ne rezervojmë të drejtën, por nuk jemi të detyruar, të kufizojmë shitjet e produkteve ose Shërbimeve tona për çdo person, rajon gjeografik ose juridiksion.Ne mund ta ushtrojmë këtë të drejtë rast pas rasti.Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar sasitë e produkteve ose shërbimeve që ne ofrojmë.Të gjitha përshkrimet e produkteve ose çmimet e produkteve mund të ndryshojnë në çdo kohë pa njoftim, në gjykimin e vetëm prej nesh.Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë.Çdo ofertë për çdo produkt ose shërbim të bërë në këtë sit është e pavlefshme kur është e ndaluar.
Ne nuk garantojmë që cilësia e ndonjë produkti, shërbimi, informacioni ose materiali tjetër të blerë ose marrë nga ju do të përmbushë pritjet tuaja, ose që çdo gabim në Shërbim do të korrigjohet.

SEKSIONI 6 - Saktësia e faturimit dhe informacionet e llogarisë
Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi që bëni me ne.Ne, sipas gjykimit tonë të vetëm, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi.Këto kufizime mund të përfshijnë porosi të vendosura nga ose nën të njëjtën llogari të klientit, të njëjtën kartë krediti dhe / ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi dhe / ose transporti.Në rast se bëjmë një ndryshim ose anulojmë një porosi, ne mund të përpiqemi t'ju njoftojmë duke kontaktuar e-mailin dhe / ose adresën e faturimit / numrin e telefonit të dhënë në kohën kur është bërë porosia.Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se vendosen nga tregtarët, shitësit ose shpërndarësit.

Ju pranoni të siguroni blerjen dhe informacionin e llogarisë aktuale, të plotë dhe të saktë për të gjitha blerjet e bëra në dyqanin tonë.Ju pranoni të azhurnoni menjëherë llogarinë tuaj dhe informacione të tjera, përfshirë adresën tuaj të postës elektronike dhe numrat e kartave të kreditit dhe datat e skadimit, në mënyrë që të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t'ju kontaktojmë sipas nevojës.

Për më shumë detaje, ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Kthimit.

SEKSIONI 7 - MJETET OPSIONALE
Ne mund t'ju ofrojmë mundësinë e përdorimit të mjeteve të palëve të treta mbi të cilat ne as nuk monitorojmë dhe as nuk kemi ndonjë kontroll dhe as kontribut.
Ju e pranoni dhe pranoni që ne të sigurojmë akses në mjete të tilla "siç janë" dhe "si të disponueshme" pa ndonjë garanci, përfaqësim ose kusht të çfarëdo lloji dhe pa asnjë miratim.Ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi që rrjedh nga ose në lidhje me përdorimin tuaj të mjeteve opsionale të palëve të treta.
Çdo përdorim nga ana juaj i mjeteve opsionale të ofruara përmes faqes në internet është plotësisht në rrezik dhe diskrecionin tuaj dhe duhet të siguroheni që jeni njohur me aprovimin e kushteve mbi të cilat sigurohen mjetet nga ofruesi (të) përkatës i palës së tretë.
Ne gjithashtu mund, në të ardhmen, të ofrojmë shërbime të reja dhe / ose veçori përmes faqes në internet (përfshirë, lëshimin e mjeteve dhe burimeve të reja).Karakteristika të tilla të reja dhe / ose shërbime do t'i nënshtrohen gjithashtu këtyre Kushteve të Shërbimit.

SEKSIONI 8 - LIDHJET E PARTDS SIR TRET
Përmbajtje, produkte dhe shërbime të caktuara në dispozicion përmes Shërbimit tonë mund të përfshijnë materiale nga palë të treta.
Lidhjet e palëve të treta në këtë faqe mund t'ju drejtojnë në faqet e internetit të palëve të treta që nuk janë të lidhura me ne.Ne nuk jemi përgjegjës për shqyrtimin ose vlerësimin e përmbajtjes ose saktësisë dhe nuk garantojmë dhe nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ose përgjegjësi për çdo material ose faqe në internet të palëve të treta, ose për ndonjë material, produkt ose shërbim tjetër të palëve të treta.
Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm ose dëmtim në lidhje me blerjen ose përdorimin e mallrave, shërbimeve, burimeve, përmbajtjes ose ndonjë transaksioni tjetër të bërë në lidhje me ndonjë faqe në internet të palëve të treta.Ju lutemi rishikoni me kujdes politikat dhe praktikat e palës së tretë dhe sigurohuni që t'i kuptoni ato para se të përfshiheni në ndonjë transaksion.Ankesat, pretendimet, shqetësimet ose pyetjet në lidhje me produktet e palëve të treta duhet t'i drejtohen palës së tretë.

SEKSIONI 9 - KOMENTET E PERRDORUESIT, KTHIMI DHE PARAQITJET E TJERA
Nëse, me kërkesën tonë, ju dërgoni paraqitje të caktuara specifike (për shembull shënime në konkurs) ose pa një kërkesë nga ne ju dërgoni ide krijuese, sugjerime, propozime, plane ose materiale të tjera, qoftë në internet, me email, me postë postare, ose ndryshe (kolektivisht, 'komente'), ju pranoni që ne, në çdo kohë, pa kufizime, të modifikojmë, kopjojmë, botojmë, shpërndajmë, përkthejmë dhe përndryshe përdorim në çdo medium çdo koment që ju na përcjellni.Ne nuk jemi dhe nuk do të kemi asnjë detyrim (1) për të mbajtur ndonjë koment në konfidencë; (2) të paguajë kompensim për çdo koment; ose (3) për t'iu përgjigjur çdo komenti.
Ne mund, por nuk kemi asnjë detyrim për të monitoruar, redaktuar ose hequr përmbajtje që ne vendosim në diskrecionin tonë të vetëm janë të paligjshme, ofenduese, kërcënuese, shpifëse, shpifëse, pornografike, të pahijshme ose ndryshe të kundërshtueshme ose shkel pronën intelektuale të ndonjë pale ose këto Kushtet e Shërbimit .
Ju pranoni që komentet tuaja nuk do të shkelin asnjë të drejtë të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë të drejtat e autorit, markën tregtare, privatësinë, personalitetin ose të drejtën tjetër personale ose të pronës.Ju më tej bini dakord që komentet tuaja nuk do të përmbajnë material shpifës ose ndryshe të paligjshëm, abuziv ose të pahijshëm, ose përmbajnë ndonjë virus kompjuteri ose malware tjetër që mund të ndikojë në ndonjë mënyrë në funksionimin e Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur me të.Ju nuk mund të përdorni një adresë të rremë të postës elektronike, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes tuaj, ose përndryshe të mashtroni ne ose palët e treta për origjinën e ndonjë komenti.Ju jeni vetëm përgjegjës për çdo koment që bëni dhe saktësinë e tyre.Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi dhe nuk marrim asnjë përgjegjësi për çdo koment të postuar nga ju ose ndonjë palë e tretë.

SEKSIONI 10 - INFORMACIONET PERSONALE
Dorëzimi juaj i informacionit personal përmes dyqanit rregullohet nga Politika jonë e Privatësisë.Për të parë politikën tonë të privatësisë.

SEKSIONI 11 - GABIMET, pasaktësitë dhe heqjet
Ndonjëherë mund të ketë informacion në faqen tonë ose në Shërbim që përmban gabime tipografike, pasaktësi ose lëshime që mund të lidhen me përshkrimet e produkteve, çmimet, promovimet, ofertat, tarifat e transportit të produkteve, kohën e tranzitit dhe disponueshmërinë.Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim, dhe për të ndryshuar ose azhurnuar informacionin ose anuluar porositë nëse ndonjë informacion në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur është i pasaktë në çdo kohë pa njoftim paraprak (duke përfshirë edhe pasi të keni dorëzuar porosinë tuaj) .
Ne nuk marrim përsipër asnjë detyrim për të azhurnuar, ndryshuar ose sqaruar informacionin në Shërbim ose në ndonjë uebfaqe të lidhur, duke përfshirë pa kufizim, informacionin e çmimeve, përveç siç kërkohet nga ligji.Asnjë azhurnim i specifikuar ose data e rifreskimit e aplikuar në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur, nuk duhet të merret për të treguar që të gjitha informacionet në Shërbim ose në ndonjë faqe në internet të lidhur janë modifikuar ose azhurnuar.

SEKSIONI 12 - P USRDORIMET E NDALUARA
Përveç ndalimeve të tjera të përcaktuara në Kushtet e Shërbimit, ju ndalohet të përdorni sajtin ose përmbajtjen e saj: (a) për ndonjë qëllim të paligjshëm; (b) të kërkojë të tjerët për të kryer ose marrë pjesë në ndonjë veprim të paligjshëm; (c) të shkelë çdo rregullore ndërkombëtare, federale, provinciale ose shtetërore, rregulla, ligje ose urdhëresa lokale; (d) të shkelim ose shkelim të drejtat tona të pronës intelektuale ose të drejtat e pronës intelektuale të të tjerëve; (e) të ngacmojë, abuzojë, ofendojë, dëmtojë, shpifë, shpifë, poshtërojë, frikësojë ose diskriminojë bazuar në gjini, orientim seksual, fe, etni, racë, moshë, origjinë kombëtare ose paaftësi; (f) të paraqesë informacion të rremë ose mashtrues; (g) të ngarkojë ose transmetojë viruse ose ndonjë lloj tjetër të kodit me qëllim të keq që do ose mund të përdoret në ndonjë mënyrë që do të ndikojë në funksionalitetin ose funksionimin e Shërbimit ose të ndonjë uebfaqeje të lidhur, faqeve të tjera të internetit ose Internetit; (h) për të mbledhur ose gjurmuar informacionin personal të të tjerëve; (i) për të postuar spam, phish, pharm, pretekst, merimangë, zvarritje ose gërvishtje; (j) për ndonjë qëllim të pahijshëm ose imoral; ose (k) të ndërhyjë ose të anashkalojë tiparet e sigurisë së Shërbimit ose ndonjë faqe në internet të lidhur, faqe të tjera interneti, ose internet.Ne rezervojmë të drejtën të ndërpresim përdorimin tuaj të Shërbimit ose ndonjë faqe interneti të lidhur për shkeljen e ndonjë prej përdorimeve të ndaluara.

SEKSIONI 13 - Deklarata e garancive; KUFIZIMI I PËRGJEGJËSISË
Ne nuk garantojmë, përfaqësojmë ose garantojmë që përdorimi juaj i shërbimit tonë do të jetë i pandërprerë, në kohë, i sigurt ose pa gabime.
Ne nuk garantojmë që rezultatet që mund të merren nga përdorimi i shërbimit do të jenë të sakta ose të besueshme.
Ju pranoni që kohë pas kohe ne mund ta heqim shërbimin për periudha të pacaktuara kohore ose ta anulojmë shërbimin në çdo kohë, pa njoftim për ju.
Ju shprehimisht pajtoheni që përdorimi juaj ose pamundësia e përdorimit të shërbimit është në rrezikun tuaj të vetëm.Shërbimi dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara për ju përmes shërbimit sigurohen 'siç është' dhe 'siç është e disponueshme' për përdorimin tuaj, pa ndonjë përfaqësim, garanci ose kushte të çfarëdo lloji, qoftë shprehës ose nënkuptuar, duke përfshirë të gjitha garancitë e nënkuptuara ose kushtet e tregtisë, cilësinë e tregtueshme, aftësinë për një qëllim të veçantë, qëndrueshmëri, titull, dhe mos-shkelje.
Në asnjë rast Seducelondon, drejtorët, oficerët, punonjësit, bashkëpunëtorët, agjentët, kontraktorët, praktikantët, furnitorët, ofruesit e shërbimeve ose licensuesit tanë nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim, humbje, pretendim ose ndonjë drejtpërdrejtë, indirekt, rastësor, ndëshkues, të veçantë, ose dëmet pasuese të çdo lloji, duke përfshirë, pa kufizim fitimet e humbura, të ardhurat e humbura, kursimet e humbura, humbjen e të dhënave, kostot e zëvendësimit ose ndonjë dëm të ngjashëm, qoftë i bazuar në kontratë, shkelje (përfshirë neglizhencën), përgjegjësi të rreptë ose ndryshe, që rrjedhin nga përdorimi i ndonjë prej shërbimit ose ndonjë produkti të prokuruar duke përdorur shërbimin, ose për ndonjë pretendim tjetër që lidhet në ndonjë mënyrë me përdorimin tuaj të shërbimit ose ndonjë produkti, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të, ndonjë gabim ose lëshim në ndonjë përmbajtje, ose ndonjë humbje ose dëmtim i çfarëdo lloji i shkaktuar si rezultat i përdorimit të shërbimit ose ndonjë përmbajtjeje (ose produkti) të postuar, transmetuar, ose të vendosur në ndonjë mënyrë tjetër përmes shërbimit, edhe nëse këshillohet për mundësinë e tyre.Për shkak se disa shtete ose juridiksione nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, në shtete ose juridiksione të tilla, përgjegjësia jonë do të kufizohet në masën maksimale të lejuar nga ligji.

SEKSIONI 14 - Dëmshpërblimi
Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm Seducelondon dhe prindërit tanë, filialet, partnerët, partnerët, oficerët, drejtorët, agjentët, kontraktorët, licensuesit, ofruesit e shërbimeve, nënkontraktorët, furnitorët, praktikantët dhe punonjësit, të padëmshëm nga çdo pretendim ose kërkesë, përfshirë arsyeshëm tarifat e avokatëve, të bëra nga ndonjë palë e tretë për shkak ose që rrjedhin nga shkelja juaj e këtyre Kushteve të Shërbimit ose dokumenteve që ato përfshijnë me referencë, ose shkeljes tuaj të ndonjë ligji ose të drejtave të një pale të tretë.

SEKSIONI 15 - Ndjeshmëria
Në rast se ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve të Shërbimit përcaktohet e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, një dispozitë e tillë sidoqoftë do të jetë e zbatueshme në masën më të plotë të lejuar nga ligji në fuqi dhe pjesa e pazbatueshme do të konsiderohet e shkëputur nga këto Kushtet e Shërbimi, përcaktimi i tillë nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e çdo dispozite tjetër të mbetur.

SEKSIONI 16 - P TRFUNDIMI
Detyrimet dhe detyrimet e palëve të ndodhura para datës së përfundimit do të mbijetojnë përfundimin e kësaj marrëveshje për të gjitha qëllimet.
Këto Kushte të Shërbimit janë efektive përveç nëse dhe derisa të përfundohen nga ju ose ne.Ju mund t'i përfundoni këto Kushte të Shërbimit në çdo kohë duke na njoftuar se nuk dëshironi të përdorni më Shërbimet tona, ose kur pushoni së përdoruri faqen tonë të internetit.
Nëse në gjykimin tonë të vetëm nuk arrini, ose dyshojmë se keni dështuar, të respektoni ndonjë kusht ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit, ne gjithashtu mund ta përfundojmë këtë marrëveshje në çdo kohë pa njoftim dhe ju do të mbani përgjegjësi për të gjitha shumat e duhura deri dhe duke përfshirë datën e përfundimit; dhe / ose në përputhje me rrethanat mund t'ju refuzojnë aksesin në Shërbimet tona (ose ndonjë pjesë të tyre).

SEKSIONI 17 - MARRREVESHJA E GJITHA
Dështimi prej nesh për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të përbëjë heqje dorë nga e drejta ose dispozita e tillë.
Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo politikë ose rregulla operative e postuar nga ne në këtë sit ose në lidhje me Shërbimin përbën të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh dhe rregullon përdorimin tuaj të Shërbimit, duke zëvendësuar çdo marrëveshje, komunikim dhe propozim paraprak ose bashkëkohor , qoftë me gojë apo me shkrim, midis jush dhe nesh (përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo version paraprak të Kushteve të Shërbimit).
Çdo paqartësi në interpretimin e këtyre Kushteve të Shërbimit nuk do të interpretohet kundër palës hartuese.

SEKSIONI 18 - LIGJI POVR QEVERISJEN
Këto Kushte të Shërbimit dhe çdo marrëveshje e veçantë përmes së cilës ne ju ofrojmë Shërbime do të rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Mbretërisë së Bashkuar.

SEKSIONI 19 - NDRYSHIMET N TO KUSHTET E SH SERRBIMIT
Ju mund të rishikoni versionin më aktual të Kushteve të Shërbimit në çdo kohë në këtë faqe.
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, për të azhurnuar, ndryshuar ose zëvendësuar ndonjë pjesë të këtyre Kushteve të Shërbimit duke postuar azhurnime dhe ndryshime në faqen tonë të internetit.Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të kontrolloni faqen tonë të internetit në mënyrë periodike për ndryshime.Përdorimi juaj i vazhdueshëm ose qasja në faqen tonë të internetit ose Shërbimin pas postimit të çdo ndryshimi në këto Kushte të Shërbimit përbën pranimin e atyre ndryshimeve.

SEKSIONI 20 - INFORMACIONET E KONTAKTIT
Pyetjet në lidhje me Kushtet e Shërbimit duhet të na dërgohen në info@seducelondon.com.